o fundacji

Celem Fundacji jest:

 1. promocja oraz opieka nad twórczością Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia,
 2. popularyzacja polskiej sztuki współczesnej w kraju i na świecie,
 3. wspieranie dyskusji o sztuce współczesnej,
 4. prace badawcze nad twórczością Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. utworzenie i udostępnianie archiwum dokumentującego życie i twórczość Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia,
 2. starania zmierzające do utworzenie muzeum lub stałej ekspozycji prac Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia,
 3. organizowanie wystaw, projekcji, spotkań, prelekcji, koncertów oraz innych imprez w zakresie wymienionym w celach działalności Fundacji,
 4. przegotowywanie, redakcję i wydawanie wydawnictw w zakresie wymienionym w celach działalności Fundacji,
 5. prowadzenie i inspirowanie badań nad teorią, metodyką oraz zagadnieniami technicznymi ochrony, konserwacji, restauracji i dokumentacji dziedzictwa sztuki nowoczesnej i współczesnej,
 6. pobudzanie wrażliwości społeczeństwa na problemy sztuki współczesnej,
 7. stymulowanie dyskusji na temat sztuki i współczesnej kultury,
 8. integrowanie środowisk twórczych i krytycznych,
 9. działanie na rzecz rozwoju bazy instytucjonalnej i rynku sztuki współczesnej w Polsce,
 10. pomoc młodym artystom w zaistnieniu na rynku sztuki,
 11. promocja i popieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie sztuki,
 12. ochrona wolności wypowiedzi artystycznej,
 13. tworzenie i realizację autorskich projektów i programów artystycznych,
 14. przyznawanie stypendiów i grantów dla artystów,
 15. wspieranie finansowe, rzeczowe i merytoryczne projektów artystycznych,
 16. działalność informacyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie określonym w celach statutowych,
 17. prowadzenie działalności edukacyjnej,
 18. prowadzenie działalności wydawniczej,
 19. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 20. współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz osobami, których działalność i cele są zbieżne z celami działalności Fundacji,
 21. współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie wymienionym w celach statutowych Fundacji,
 22. tworzenie dokumentacji i archiwum działalności własnej i artystów współpracujących z Fundacją,
 23. gromadzenie środków finansowych na realizację celów wymienionych w statucie Fundacji.

Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia zajmuje się badaniem, promocją i ochroną artystycznej spuścizny Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, jednych z najważniejszych przedstawicieli awangardy drugiej połowy XX wieku.

Oboje zajmowali się rzeźbą i performance, bardzo szybko znaleźli własne, odrębne drogi artystycznej ekspresji. Jerzy Bereś rozwinął swoją ideę rzeźby jako układu czystych brył w przestrzeni, konstruując prace z surowego drewna, kamieni, przedmiotów gotowych. Już w roku 1967 do arsenału środków twórczych włączył też działania performatywne, nazywane przez niego manifestacjami. W swojej sztuce mocno angażował się w problemy polityczne i społeczne, choć jej przekaz był i jest uniwersalny. Twórczość Marii Pinińskiej-Bereś skupiała się na problemach kobiecości, zmysłowości i pozycji kobiety w społeczeństwie. Tworzyła rzeźby miękkie i lekkie, pokrywane charakterystycznym różowym kolorem. Podobne tematy zgłębiała w swojej twórczości performance, dużo bardziej intymnej i efemerycznej niż jej męża. Najwspanialsze akcje wykonywała w przyrodzie.

Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia realizuje swoje cele statutowe poprzez szereg działań związanych z twórczością obojga artystów. Organizuje i współorganizuje wystawy. We współpracy z ważnymi muzeami i ośrodkami kultury wykonuje reenactment (odtworzenia) performansów, prowadzi spotkania i wykłady poświęcone osobom i sztuce obydwojga artystów.

Bada spuściznę artystów pod względem teorii i historii sztuki oraz zagadnień konserwacji sztuki współczesnej, publikując wyniki w ważnych czasopismach, współpracuje też przy przygotowywaniu publikacji książkowych.

Przeprowadza konserwacje rzeźb znajdujących się w kolekcji rodziny oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Wykonuje ekspertyzy archiwalne, konserwatorskie oraz ekspozycyjne, służy radą w sprawach związanych z konserwacją i ekspozycją. Popularyzuje twórczość Jerzego Beresia i Marii Pinińskiej-Bereś na swoich stronach w mediach społecznościowych.

 

Strona www.beresfoundation.pl powstała w ramach zadania dofinansowanego z programu MKiDN „Kultura Cyfrowa 2021”


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Cyfrowe archiwum Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia - etap I

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Digitalizację przeprowadzono w Muzeum Fotografii w Krakowie.

Partnerzy zadania „Cyfrowe archiwum Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia – etap I”, zrealizowanego w ramach programu MKiDN Kultura Cyfrowa 2021

Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś
i Jerzego Beresia

ul. Gnieźnieńska 15, 31-317 Kraków
tel: 12 636 71 98
email: info@beresfoundation.pl

KRS 0000467534 | NIP 9452177049 | REGON 122994084

 

Zarząd

Prezes Zarządu Fundacji
Jerzy Hanusek

Wiceprezes Zarządu Fundacji
Bettina  Bereś

Sekretarz Zarządu Fundacji
Oskar Hanusek

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś